Oprema PDF Štampa El. pošta

PREGLED I PROVERA OPREME ZA RAD

 

 

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (čl. 15. stav 1. tačka 7.) i Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (čl. 3.) vršimo preventivni i periodični pregled i proveru sledeće opreme za rad:

 

1) dizalice i uređaji bez obzira na nosivost, na mehanizovani ili ručni pogon, koji služe za dizanje, spuštanje i prenošenje tereta pomoću čeličnog ili drugog užeta, lanca, hidrauličnog sistema i dr.;


2) podizna platforma na mehanizovani pogon koja, pomoću ugrađene platforme ili korpe, služi za dizanje i spuštanje zaposlenih radi obavljanja radnih operacija;


3) viseća skela, na mehanizovani ili ručni pogon, koja na vertikalnim površinama zgrada, na fasadama zgrada, gradilištima i u objektima namenjenim za radne i pomoćne prostorije služi za dizanje i spuštanje zaposlenih i materijala, zajedno sa sistemom vezivanja zaposlenih u cilju sprečavanja pada sa visine;


4) samohodno vozilo, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport - vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta;


5) građevinska oprema, na mehanizovani pogon, koja se koristi za unutrašnji transport - vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje, prenošenje, sabijanje, razastiranje, podbušivanje materijala i tereta;


6) uređaji neprekidnog transporta (transporteri) za prenos tereta;


7) presa, makaze, nož i valjak, na mehanizovani pogon koji su fiksno postavljeni za sečenje, presovanje, savijanje i izvlačenje materijala, a u koje se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;


8) oprema za preradu i obradu metala, drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon, koja je privremeno ili na duži vremenski period postavljena i/ili oslonjena, u koju se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;


9) uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva čije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuju zapaljive i eksplozivne smeše, isparenja i hemijske štetnosti opasne po zdravlje zaposlenih;


10) oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida - gasova ili tečnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor;


11) protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad, koja se koristi u tehnološkim procesima, osim protiveksplozijski zaštićene opreme za rad čiji je pregled i provera obuhvaćen drugim propisima;


12) privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom, postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova;


13) tehnološke linije i druga kombinovana oprema za rad koja predstavlja funkcionalnu tehnološku celinu, a sadrži neki od tipova opreme za rad iz tač. od 1) do 12) ovog člana, pri čemu se pregleda i proverava kao jedinstveno postrojenje;


14) ostala oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i provere.


DSC01018
DSC01018
DSCF0012
DSCF0013
DSCF0014
DSCF014
DSCF0236
IMG_0118
IMG_0262
IMG_0286
Picture302