Oprema PDF Štampa El. pošta

PREGLED I PROVERA OPREME ZA RAD

"Get the Flash Player" "to see this gallery."
 

 

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (čl. 15. stav 1. tačka 7.) i Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (čl. 3.) vršimo preventivni i periodični pregled i proveru sledeće opreme za rad:

 

1) dizalica i uređaj nosivosti od 0,5 tona i više, kao i privremeno postavljena konzolna dizalica i vitlo nosivosti od 0,5 tone i više, na mehanizovani pogon, koji služe za dizanje, spuštanje i prenošenje tereta pomoću čeličnog ili drugog užeta, lanca, hidraulika i dr.;


2) regalna dizalica na mehanizovani pogon (u regalnom hodniku i van njega, vezana za šine ili koja ima na drugi način automatski regulisane pozicije) koja služi za unošenje u regal i uzimanje iz regala paleta ili materijala;


3) podizna platforma na mehanizovani pogon koja, pomoću ugrađene platforme ili korpe, služi za dizanje i spuštanje zaposlenih radi obavljanja radnih operacija;


4) viseća skela, na mehanizovani pogon, koja na vertikalnim površinama zgrada, na fasadama zgrada, gradilištima i u objektima namenjenim za radne i pomoćne prostorije služi za dizanje i spuštanje zaposlenih i materijala;


5) samohodno vozilo, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport - vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta;


6) presa, makaze, nož i valjak, na mehanizovani pogon koji su fiksno postavljeni, za sečenje, presovanje, savijanje i izvlačenje materijala, a u koje se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;


7) oprema za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon, koja je fiksno postavljena, u koju se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;


8) uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva čije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuju zapaljive i eksplozivne smeše, isparenja i hemijske štetnosti opasne po zdravlje zaposlenih;


9) oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida - gasova ili tečnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor;


10) protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad, koja se koristi u tehnološkim procesima;


11) privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom, postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova;


12) oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i provere.

DSC01018
DSC01018
DSCF0012
DSCF0013
DSCF0014
DSCF014
DSCF0236
IMG_0118
IMG_0262
IMG_0286
Picture302