Zaštita životne sredine PDF Štampa El. pošta

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

Procena uticaja na životnu sredinu

Procena uticaja projekta na životnu sredinu jeste preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na: izradi studije, sprovodenju konsultacija uz ucešce javnosti, analizi alternativnih rešenja, utvrđivanju i predlaganju mera kojima se štetni uticaji mogu spreciti, smanjiti ili otkloniti. CIlj ove procene je da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji odredenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca, kao i utvrde i predlože mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata.
Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati znacajan uticaj na životnu sredinu. “Nosilac projekta ne može pristupiti izvodenju projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja i saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja.” (Član 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, “Sl. glasnik RS", br. 135/04, 36/09)

Pored ovih, predmet procene uticaja su i projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili upotrebu za koje se radi Studija o proceni uticaja zatecenog stanja na životnu sredinu.


Strateška procena uticaja na životnu sredinu

Strateška procena uticaja odredenih planova i programa na životnu sredinu podrazumeva pripremu izveštaja o stanju životne sredine, sprovodenje postupka konsultacija, uvažavanje izveštaja i rezultata konsultacija u postupku odlucivanja i donošenja ili usvajanja odredenih planova i programa, kao i pružanje informacija i podataka o donetoj odluci.

Izveštaj o strateškoj proceni podrazumeva deo dokumentacije koja se prilaže uz plan ili program i sadrži identifikaciju, opis i procenu mogucih znacajnih uticaja na životnu sredinu zbog realizacije plana i programa, kao i varijante razmatrane i usvojene na osnovu ciljeva i prostornog obuhvata plana i programa; (cl.3.Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, “Sl. glasnik RS", br. 135/04)

 

Planovi upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom je sprovodenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, ponovnog iskorišcenja i odlaganja otpada, ukljucujuci i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Upravljanje otpadom se vrši na nacin kojim se obezbeduje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i merama smanjenja: zagadenja vode, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa.

U okviru planova upravljanja otpadom izdvajaju se:

- Lokalni planovi upravljanja otpadom za opštine
- Planovi upravljanja otpadom za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola
- Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom
- Planovi upravljanja otpadom za preduzeca

Proizvodac otpada dužan je da:

sacini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovodenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada (clan 26 Zakona o upravljanju otpadom"Sl. glasnik RS", br. 36/2009 )

Istim zakonom (član 16. Zakona o upravljanju otpadom"Sl. glasnik RS", br. 36/2009) propisano je da sva postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom i za koja se izdaje integrisana dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom, izrađiuju radni plan postrojenja za upravljanje otpadom.

Za obavljanje jedne ili više delatnosti u oblasti upravljanja otpadom pribavljaju se dozvole za upravljanje otpadom, i to:

    1) dozvola za sakupljanje otpada;
    2) dozvola za transport otpada;
    3) dozvola za skladištenje otpada;
    4) dozvola za tretman otpada;
    5) dozvola za odlaganje otpada.

Integrisana dozvola- (Integrisana kontrola i sprecavanje zagadenja) IPPC

Predstavlja integrisan pristup kontroli zagadivanja koji podrazumeva svodenje na minimum potrošnje sirovina i energije, sprecavanje ili smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, upravljanje otpadom i uzimanje u obzir prekogranicnog konteksta. Dobijanje integrisane dozvole, zasniva se na sprovodenju konsultacija uz ucešce javnosti, analizi alternativnih rešenja, utvrdivanju i predlaganju mera kojima se štetni uticaji mogu spreciti, smanjiti ili otkloniti i predlaganju uslova za primenu standarda najbolje dostupne tehnike (BAT – Best Available Techniques) koje je usvojila Evropska komisija.

Integrisana dozvola je odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti ciji sastavni deo cini dokumentacija sa utvrdenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predvidenim Zakonom o integrisanom sprecavanju i kontroli zagadivanja životne sredine (“Sl. glasnik RS", br.135/04)

Integrisana dozvola se izdaje za: rad novih postrojenja (od stupanja na snagu IPPC zakona nijedno novo IPPC postrojenje ne može zapoceti rad bez integrisane dozvole), rad i bitne izmene u radu - postojeca postrojenja su u obavezi da pribave integrisanu dozvolu do 2015. godine u skladu sa rokovima utvrdenim

Uredbom o utvrdivanju programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole("Sl. glasnik RS", br. 108/2008). Dozvola se, izuzetno, može odnositi i na prestanak aktivnosti.


Politika prevencije udesa, Izveštaj o bezbednosti i Plana zaštite od udesa (za Seveso postrojenja)
Iz Zakona o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS", br. 135/04, 36/09)

Operater Seveso postrojenja, odnosno kompleksa u kome se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija, u jednakim ili vecim kolicinama od propisanih, dužan je da dostavi Obaveštenje, odnosno izradi Politiku prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa, u zavisnosti od kolicina opasnih materija kojima vrši te aktivnosti i da preduzme mere za sprecavanje hemijskog udesa i ogranicavanja uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, utvrdene u tim dokumentima.

 


Institut pruža usluge:


DOKUMENTACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

- Izrade Studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
- Izrade Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
- Izrada Planova upravljanja otpadom
- Izrada Radnih planova upravljanja otpadom za operatere i druge Zakonom propisana dokumenta - za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom
- Izrada dokumentacije za Integrisanu dozvolu - (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja)  IPPC
- Izrada Politike prevencije udesa, Izveštaj o bezbednosti i Plana zaštite od udesa (za Seveso postrojenja)


KONSULTANSTKE USLUGE IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

- Konsultanstke usluge u vezi sa upravljanjem otpada
- Konsultantske usluge u vezi rada sa opasnim materijama
- Konsultantske usluge za izradu Politike prevencije udesa, Izveštaj o bezbednosti i Plana zaštite od udesa (za Seveso postrojenja)