Energetska efikasnost PDF Štampa El. pošta

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI IZ OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

 

Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života.

Izraz „energetska efikasnost” odnosi se u suštini na korišćenje energije na takve načine koji ne izazivaju klimatske promene. Energetska efikasnost ne znači kompromis koji se odražava na kvalitet života, već pametno ponašanje koje treba da nam obezbedi komfor uz manje korišćenje energetskih resursa kao i stvaranje mogućnosti za korišćenje obnovljivih izvora energije.

 

ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

 

Elaborat Energetske Efikasnosti utvrđuje ispunjenost uslova energetske efikasnosti zgrade za čiju izgradnju se pribavlja građevinska dozvola.

Elaborat Energetske Efikasnosti je dokument kojim se vrši detaljna analiza količine energije koja se troši prilikom eksploatacije analiziranog građevinskog objekta. Elaborat Energetske Efikasnosti čini sastavni deo obavezne tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji.

Napomena:

Elaborat Energetske Efikasnosti izrađuje Odgovorni Inžinjer za Energetsku Efikasnost zgrada koji poseduje licencu broj 381 koju izdaje Inženjerska Komora Srbije.

 

ENERGETSKI PASOŠ

 

Energetski pasoš je dokument koji precizno opisuje energetsko stanje i energetski razred datog građevinskog objekta.

Energetski pasoš je dokument o energetskim svojstvima zgrada i obavezna projektna dokumentacija za sve novoizgrađene objekte, objekte koji se renoviraju ili saniraju, kao i za objekte koji su u prometu, bilo da se prodaju ili izdaju.

Energetski pasoš sadrži opšte podatke o zgradi, klimatske i termotehničke podatke i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava objekta. Prema pravilniku, postoji 8 kategorija energetskih razreda u energetskom pasošu, od najveće energetske efikasnosti „A plus“ do najmanje „G“. Novoizgrađene zgrade moraju imati najmanje „C“ kategoriju. Energetski pasoš čini sastavni deo obavezne tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Energetski pasoš moraju imati sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju, osim zgrada koje su ovim pravilnikom izuzete od obaveze energetske sertifikacije.

Smisao ovog dokumenta je da uputi kupca odnosno korisnika objekta u energetski kvalitet datog objekta. Energetskim pasošom se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova energetske efikasnosti tokom izgradnje datog objekta.

 

 

„INSTITUT ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI“ D.O.O. ima REŠENJE i licence za izrađivanje i overavanje Energetskih pasoša odnosno Elaborata energetske efikasnosti.