Procena rizika PDF Štampa El. pošta

USLUGE INSTITUTA ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI IZ OBLASTI PROCENE RIZIKA

INSTITUT ZA BEZBEDNOJ U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI DOO poseduje ovlašćenja od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za izradu dokumentacije iz oblasti vanrednih situacija.

Na osnovu Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije broj 271-641/19, od dana 03.04.2019. ovlašćuje se INSTITUT ZA BEZBEDNOJ U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI DOO NOVI SAD za izradu Procene rizika od katastrofa i Planova zaštite i spsasavanja.

Na osnovu Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije broj 271-642/19, od dana 03.04.2019. ovlašćuje se INSTITUT ZA BEZBEDNOJ U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI DOO NOVI SAD za izradu Plana zaštite od udesa.

IZRADA PLANA ZAŠTITE OD UDESA

U skladu sa čl. 64. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/18), privredna društva i druga pravna lica dužna su da, uzimajući u obzir delatnost kojom se bave, vrstu i količinu opasnih supstanci i objekte koje koriste, izrade i Ministarstvu dostave na saglasnost Plan zaštite od udesa, kao i da u skladu sa tim dokumentom, preduzmu mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa i posledica na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i ekologiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu.PROCENA UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA

Procena rizika od katastrofa se izrađuje u skladu sa važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/18). Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio.IZRADA PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Planovi zaštite i spasavanja se izrađuju u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/18). Plan zaštite i spasavanja se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi svake treće godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije u skladu sa procenom rizika od katastrofa. Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa.