Oprema PDF Štampa El. pošta

Pregled i provera opreme za rad

"Get the Flash Player" "to see this gallery."
 

 

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (čl. 15. stav 1. tačka 7.) i Pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (čl. 3.)  vršimo preventivni i periodični pregled i ispitivanje sledeće opreme za rad:

 

1) dizalica i uređaj nosivosti od 0,5 tona i više, kao i privremeno postavljena konzolna dizalica i vitlo nosivosti od 0,3 tona i više, na mehanizovani pogon, koji služe za dizanje, spuštanje i prenošenje tereta pomoću čeličnog ili drugog užeta, lanca, hidraulika i dr.;

 

2) regalna dizalica na mehanizovani pogon (u regalnom hodniku i van njega, vezana za šine ili koja ima na drugi način automatski regulisane pozicije) koja služi za unošenje u regal i uzimanje iz regala paleta ili materijala;

 

3) podizna platforma na mehanizovani pogon koja, pomoću ugrađene platforme ili korpe, služi za dizanje i spuštanje zaposlenih radi obavljanja radnih operacija;

 

4) viseća skela, fasadni, teretni i putnički lift (izuzev liftova u stambenim zgradama), na mehanizovani pogon, koji na vertikalnim površinama zgrada, na fasadama zgrada, gradilištima i u objektima namenjenim za radne i pomoćne prostorije služe za dizanje i spuštanje zaposlenih i materijala;

 

5) samohodno vozilo, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport - vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta;

 

6) presa, makaze, nož i valjak, na mehanizovani pogon, za sečenje, presovanje, savijanje

i izvlačenje materijala, a u koje se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;

 

7) oprema za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon, koja je postavljena na temelje, u koju se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;

 

8) uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva čije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuju zapaljive i eksplozivne smeše, isparenja i hemijske štetnosti opasne po zdravlje zaposlenih;

 

9) oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida − gasova ili tečnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor;

 

10) protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad, koja se koristi u tehnološkim procesima;

 

11) privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom, postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova;

 

12) oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i ispitivanja.

 

 

DSC01018
DSC01018
DSCF0012
DSCF0013
DSCF0014
DSCF014
DSCF0236
IMG_0118
IMG_0262
IMG_0286
Picture302